Κατατέθηκε σήμερα και θα αρχίσει να συζητείται αυτή την Πέμπτη (24 Νοεμβρίου) - ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων - ο Προϋπολογισμός του Κράτους για το οικονομικό έτος 2017. Η διαδικασία στην αρμόδια επιτροπή θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις για να ακολουθήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια που θα αρχίσει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί 3 συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017, το  οποίο είχε κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του Οκτώβρη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 κατέθεσε για λογαριασμό της κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, διευκρινίζοντας ότι μαζί με τον τόμο που αναφέρεται στις φορολογικές δαπάνες, κατέθεσε και τις Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών Φορολογίας και φορολογικών ελέγχων, Τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, Διοίκησης και δημοσιονομικών ελέγχων, καθώς και τις δηλώσεις του Άρθρου 8 του Νόμου 2362/1995. 

Κρατικός Προϋπολογισμός 2017

-Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με τον κοινωνικά δίκαιο επιμερισμό του βάρους της δημοσιονομικής προσαρμογής.

-Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 3.687 εκατ. ευρώ  ή 2% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του στόχου κατά 523 εκατ.  ή 0,3% του ΑΕΠ.

-Τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50.374 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.271 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.

-Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20.415 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.

-Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 26.443 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1335 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.

-Μη φορολογικά έσοδα: Οι απολήψεις του τακτικού Προϋπολογισμού από την ΕΕ προβλέπεται να φτάσουν στα 523 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων (236,3 εκατ. ευρώ) αφορά απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων αγροτικής ανάπτυξης. Τα έσοδα από τις μεταναστευτικές ροές αναμένεται να ανέλθουν στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 130 εκατ. ευρώ θα προέλθει από την αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού.

-Δαπάνες: Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 49536 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1481 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το έτος 2016, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε ακαθάριστη βάση σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, στην προβλεπόμενη μείωση των δαπανών (σε ταμειακή βάση) για εξοπλιστικά προγράμματα και στη μη πρόβλεψη δαπανών για αναλήψεις χρεών.

-Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 12.057 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5.740 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016.

-Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες: Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2.023 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κυρίως τις καταναλωτικού χαρακτήρα δαπάνες λειτουργίας των φορέων του Κράτους/τις δαπάνες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών/τις δαπάνες μετακίνησης προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και ποσό 300 εκατ. ευρώ για δράσεις στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας.

-Μεταβιβαστικές πληρωμές: Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 21.305 εκατ. ευρώ και θα καλύψουν κυρίως ανάγκες επιχορήγησης της κοινωνικής ασφάλισης, των ασφαλιστικών ιδρυμάτων και των δαπανών για κοινωνική προστασία (επιδόματα πολυτέκνων, επίδομα θέρμανσης, επιχορήγηση στο ΑΚΑΓΕ, καθώς και άλλες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα).

Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δράσεις για πλήρη εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (760 εκατ. ευρώ), την επιχορήγηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου, τη συνεισφορά του Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

-Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα: Οι πιστώσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν αποδόσεις πόρων σε τρίτους κλπ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι αποδόσεις φόρων στους ΟΤΑ και οι αποδόσεις στην ΕΕ. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5.079 εκατ. ευρώ.

-Αποθεματικό: Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτου και έκτακτου χαρακτήρα δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 1.000 εκατ. ευρώ, όπως και το 2016.

-Δαπάνες τόκων: Οι δαπάνες για τους τόκους προβλέπονται στα 5.550 εκατ. ευρώ έναντι των 5.600 εκατ. ευρώ του 2016.

-Δαπάνες για την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: Οι ταμειακές δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 475 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016.

-Δαπάνες προμηθειών τραπεζών, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους: Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στα 75 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20 εκατ. ευρώ σε σχέση με το έτος 2016.

-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): Το ύψος του ΠΔΕ για το 2017 προβλέπεται να ανέλθει στα 6.750 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2016. Οι δαπάνες αυτές που αντιπροσωπεύουν το 3,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ της χώρας κατανέμονται σε 5.750 εκατ. ευρώ για τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ και 1.000 εκατ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Προτεραιότητα για το 2017 είναι η εντατικοποίηση των ενεργειών για το κλείσιμο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συμμετοχή όλων των έργων στην τελική έκθεση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων τον Μάρτιο του 2017, καθώς και η επίσπευση της υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020. Μέσα από τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρωπίνου κεφαλαίου, της απασχόλησης, της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και πρόνοιας, του περιβάλλοντος και της διοικητικής μεταρρύθμισης.

-Ιδιωτικοποιήσεις: Τα συνολικά έσοδα για το 2017, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχονται σε 2.590 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ακόλουθοι διαγωνισμοί περιουσιακών στοιχείων: η πώληση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης/η πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ)/η παράταση της σύμβασης παραχώρησης (για 20 χρόνια) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»/η μακροχρόνια παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης, και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών κάθετων αξόνων/η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Μαρίνων Χίου, Πύλου και Θεσσαλονίκης (Αρετσού, Καλαμαριά) και Αλίμου/η αξιοποίηση του ακινήτου Castelo Bibelli στην Κέρκυρα,  η αξιοποίηση ακινήτων σε πόλεις του εξωτερικού και στην Ελλάδα.

-Στόχοι ακόμα είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δημοσιονομικών κανόνων που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος/η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης/οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και στη λειτουργία του δημόσιου τομέα/η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών με αναπτυξιακή προοπτική/η συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς την πραγματική οικονομία με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στήριξης/η αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα ειδικά μισθολόγια. 

Κυριακή Παπαναστασίου
Συντάκτης: Κυριακή Παπαναστασίου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.